.::Strona główna      .::Wykaz dróg      .::Przetargi      .::Do pobrania     .::Kontakt           

 

    .:Strona główna   

        .:Przetargi        

     .:Do pobrania      

     .:Wykaz dróg      

      .:Mapa dróg       

      .:Utrudnienia      

         .:Kontakt         

  .:Sekcja Kolejowa

 

 

Powiat Opolski

 

 

 

 

Nasza instytucja.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej  jest jednostką budżetową Powiatu Opolskiego i jest finansowany z jego budżetu. Naszą siedzibą jest budynek przy ul. Młodzieżowej 6 w Poniatowej. Do zadań Zarządu Dróg należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, a w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg
  oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń
  zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
  innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
  po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach
  osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
  oraz obieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
  lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych
  dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
  bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w
  pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, 
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w
  zarządzie Zarządu Dróg.

   

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej